CSA – Community-supported agriculture som man kanske kan kalla andelsodling eller odlingskooperativ på svenska, är en  lokalt baserad ekonomisk modell för jordbruk och matdistribution.
CSA/andelsodling som nuvarande koncept utvecklades i USA på 1980-talet (löst baserat på Rudolf Steiners biodynamiska idéer) och gå ut på att odlare och konsumenter delar tillsammans på arbetsbörda och risker. På detta vis får konsumenter och andra intressenter ett mycket större inflytande på odlingen. Med medlemskapet delar man även på riskerna,  vilket resulterar i en starkare konsument–producent relation.

Medlemmar eller abonnenter betalar i början av växtsäsongen för en andel av den förväntade skörden. När skörden sedan börjar får de varje vecka andelar av ekologiskt odlade grönsaker och frukt, i ett grönsakslåde-system.  (Leveranserna kan ibland innehålla örter, konserver, honung, ägg, mejeriprodukter och kött.) Vissa CSA/andelsodlingar tar betalt i arbetskraft i stället för pengar.

En CSA/andelsodling kan också fungera som ett nätverk eller en sammanslutning av personer som har åtagit sig att stödja en eller flera lokala gårdar, med odlare och konsumenter som delar risker och fördelar med livsmedelsproduktionen.

Målet är att utveckla en sammanhållen grupp konsumenter som är villiga att finansiera en hel säsongs budget för att få etiskt framtagen mat. Systemet har många varianter på hur gårdens budget stöds av konsumenterna och hur producenterna sedan levererar livsmedel.

Olika metoder:

Lantbrukarstyrt: Bonden sätter upp och underhåller  odlingen, rekryterar själv abonnenter.
Aktieägare/abonnent: Lokalinvånare inrättar odlingen och anställer en bonde att odla grödor.
Odlarkooperativ : Flera bönder driver tillsammans  en odling.
Lantbrukare/aktieägare-kooperativ : Bönder och lokala invånare inrättar och driver en odling tillsammans.

En kärngrupp  kan hjälpa till med administration och distribution och att fatta beslut om hur och vad som odlas.

Fördelar:

CSA/andelsodlingar gynnar miljön, samhället och gården/bonden.
Eftersom odlingens produkter är lokalt odlade och  distribuerade   minimeras onödiga transporter. Med ekologisk odling minskas även bekämpningsmedel och bruk av konstgödsel. Med stor arbetskraft minskar behovet av dyra maskiner. Bondens ekonomiska risker minskar. Genom att arbeta tillsammans med dina grannar lär du känna nya vänner. Och har man varit delaktig i sin mat från frö till tallrik upplevs maten ofta som mer njutningsfull! 

Tänka nytt:

Ägande – marken ägs gemensamt genom t ex en stiftelse, som arrenderar marken till jordbrukare.
Samarbete – nätverk av mänskliga relationer bör ersätta det traditionella systemet för arbetsgivare och arbetstagare.
Ekonomi – ekonomin  bör inte baseras på tillväxt och ökad vinst, utan på de faktiska behoven hos människor och mark.

 

Googla vidare på engelska: CSA (Community-supported agriculture)
Det finns även ett  internationellt CSA nätverk – Urgenci.

Tagged with:
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.